Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Talba ta' Introduzzjoni

Missier Qaddis,

ħares nitolbuk lejn il-qlalb tagħna li kontinwament tfittxek, u tħallihiex titħawwad u tintilef fit-taħbit tagħha. Għamel nitolbuk, li permezz tal-grazzja tal-Ispirtu tiegħek, tiltaqa’ ma’ Ibnek Ġesu’, u ssib fih it-triq li twassal għal għandek. Bi Kristu Sidna.

Ammen.

Alla sar is-Salvazzjoni tiegħi (Iżaija 12)

Isma' dan il-Kantiku kantat billi tagħfas play.

Alla sar is-salvazzjoni tiegħi,
Jiena nittama u ma nibżax.
Għax qawwieti u għanjieti hu l-Mulej,
Għalija Alla hu l-ħelsien.

Inroddlok ħajr Mulej, għaliex għadabt għalija
Imma erġajt lura u farraġtni.
Kollna ferħana nimlew l-ilma mill-għejun,
Mill-għejun tas-salvazzjoni.

Alla sar is-salvazzjoni tiegħi …

Inroddu ħajr lill-Mulej,
Insejħu ismu u nfaħħruh,
Ngħarrfu lill-ġnus bl-għemejjel kollha tal-Mulej,
Inxandru li Ismu hu fl-għoli.

Alla sar is-salvazzjoni tiegħi …

Għannu ’l-Mulej għax għamel ħwejjeġ kbar;
Ħa jkun magħruf dan ma’ l-art kollha.
Jekk tgħammar f’Sijon aqbeż u għanni bil-ferħ,
Għax kbir hu f’nofsok il-Qaddis, ta’ Iżrael.

Alla sar is-salvazzjoni tiegħi …

L-Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann (Ġw 14, 1-12)

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tħallux qalbkom titħawwad! Emmnu f’Alla, u emmnu fija wkoll. Fid-dar ta’ Missieri hemm ħafna postijiet. Li ma kienx hekk, kont ngħidilkom: “Sejjer inħejjilkom fejn toqogħdu?”. U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa’ niġi biex neħodkom miegħi biex, fejn inkun jien, tkunu intom ukoll. U t-triq għall-post fejn sejjer tafuha”.

Tumas qallu: “Mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer. Kif nistgħu nafu t-triq?”. Wieġbu Ġesù: “Jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku għaraftu lili, kontu tagħrfu wkoll lil Missieri: minn issa ’l quddiem tagħrfuh, anzi diġa’ rajtuh”. Qallu Filippu: “Mulej, urina l-Missier, u jkun biżżejjed għalina”. Ġesù wieġeb: “Ili daqshekk magħkom, Filippu, u għadek ma għaraftnix? Min ra lili ra lill-Missier. Kif tgħidli: “Urina l-Missier?”. Ma temminx li jiena fil-Missier u l-Missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien, ma ngħidux minn moħħi iżda l-Missier li jgħammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu.

Emmnuni! Jiena fil-Missier u l-Missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġ’oħra, emmnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew tassew ngħidilkom, min jemmen fija hu wkoll għad jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien, u akbar minnhom għad jagħmel, għax jiena sejjer għand il-Missier”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

Mistoqsijiet ta' Riflessjoni

Ieqaf ftit ma dan it-test...
  1. X’isem nista’ nagħti lir-realta’ li tħawwad l-aktar lil qalbi preżentament? Kif qiegħed nilqa’ il-Kelma tal-Mulej Ġesu’, “tħallux qalbkom titħawwad”?
  2. Il-Mulej iwiegħed li sejjer iħejji għamara fejn nista’ ngħammar miegħu. Kemm hi qawwija f’qalbi x-xewqa li “ngħammar f’dar il-Mulej” (Salm 26)? Xi tfisser konkretament għalija?
  3. Ħafna drabi insibu ruħna mitlufin jew mexjin f’toroq li ma jwassluniex fejn nixtiequ naslu. It-triq għal għand il-Missier huwa l-Mulej Ġesu’ innifsu. X’isem nista’ nagħti lil toroq oħra li spiss insibni miexi fihom?

Riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-Ħadd

Talbiet ta' Interċessjoni

  1. Ġesu` lill-appostli qalilhom: “Tħallux qalbkom titħawwad! Emmnu f’Alla u emmnu fija wkoll.” Kun magħna Mulej fis-siegħa tal-prova bħal ma kont mad-dixxipli tiegħek meta kienu jinsabu mħawdin, ħalli aħna wkoll meta naqtgħu qalbna ma niddajfux fil-fidi tagħna. Nitolbu.

  2. Ġesu` jgħidilna “Jien hu t-triq, il-verita` u l-Ħajja”. Kun it-triq tagħna fil-mixja ta’ ħajjitna Mulej ħalli meta niżvijaw tkun int li treġġgħana lura għand Alla l-missier. Nitolbu.

  3. Il-Mulej lid-dixxipli tiegħu jgħidilhom: “Il-Missier li jgħammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu.” Ibgħatilna l-Ispirtu qaddis tiegħek Mulej, ħalli jkollna qalb tixbah lil tiegħek u aħna wkoll nagħmlu l-opri t’Alla l-missier biex ningħarfu li aħna wliedek. Nitolbu.

  4. “Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi,” jgħidilna l-Mulej.  Uri lilek innifsek lilna Mulej bl-istorja ta’ ħajjitna ħalli aħna wkoll nagħrfuk u nwassluk għand ħutna l-bnedmin bil-kelma u bl-għemil. Nitolbu.