Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent

Talba ta' Introduzzjoni

Missier Qaddis, f’dan l-aħħar Ħadd tal-Avvent, nitolbuk tgħina nagħmlu l-vojt biex inkunu nistgħu nimtlew bik. Għinna ninfetħu għal dak kollu li tixtieq tgħidilna int ħalli nkunu strumentali għall-miġja tiegħek.

Bi Kristu Sidna,

Ammen.

Salm 118

Isma' dan is-Salm kantat billi tagħfas play.

Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Faħħru lil Mulej għaliex hu tajjeb,
Għax it-tjieba tiegħu għal dejjem.
Ħa jgħid Iżrael:
It-tjieba tiegħu għal dejjem.

Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Il-leminija tal-Mulej marret minn fuq.
Il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta’ ħila!
Ma mmutx, imma ngħix,
U nħabbar l-egħmejjel tal-Mulej.

Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Il-ġebla li warrbu l-bennejja
Saret il-ġebla tax-xewka.
Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan:
Ħaġa ta’ l-għaġeb f’għajnejna.

Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Dan hu il-Jum li għamel il-Mulej,
Ħa nifirħu u nithennew fih
Ejja, nitolbuk Mulej salvana
Ejja, nitolbuk agħatina r-risq.

L-Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa (Luqa 1, 26-38)

F’dak iż-żmien, Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija, jisimha Nazaret, għand xebba, mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta’ David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: “Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek”.

Hi tħawdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x’setgħet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha: “Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta’ David missieru, u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu”.

Iżda Marija qalet lill-anġlu: “Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel?”. Wieġeb l-anġlu u qalilha: “L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla. Ara, l-qariba tiegħek Eliżabetta, fi xjuħitha, hi wkoll nisslet iben fil-ġuf, u ġa għandha sitt xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir”.

Imbagħad qalet Marija: “Ara, jien il-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skont kelmtek!” U l-anġlu telaq minn quddiemha.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

 

Mistoqsijiet ta' Riflessjoni

Ieqaf ftit ma dan it-test...
  1. • Għalkemm tħawdet għall-kliem tal-anġlu, Marija xorta qalet l-iva tagħha. X’wassal lil Marija biex tgħid din l-Iva? U aħna, kemm aħna lesti nagħmlu bħalha? Lesti nafdawH?
  2.  ‘Dan jgħid il-Mulej: Se tibnili int dar biex noqgħod fiha?’ Kif inhi r-relazzjoni tagħna m’Alla, waħda ta’ konvenjenza, ta’ meta għandna bzonnU?
  3. Fl-ewwel qari Natan qal lis-sultan David, “Kull ma għandek fi ħsiebek li tagħmel, mur agħmlu, għax il-Mulej miegħek”. Nafu li Alla jkun ħdejna u jieħu ħsiebna l-ħin kollu? Kemm aħna miftuħin għalih?
  4. Marija kienet strumentali biex Ġesu jkun jista’ jiġi fid-dinja permezz tagħha. U aħna kemm qed inkunu strumentali biex inħejjulu post għal miġja tiegħU?
  5. Ġieli ltqajt ma’ esperjenzi fejn sejħiet iġibu magħhom ċerti biżgħat? Jista’ jkun li l-biżgħat tiegħek qed jidħlu fin-nofs biex tgħid l-Iva?
  6. L-irwol ta’ Marija fl-Istorja tas-Salvazzjoni huwa wieħed uniku. Qatt ħsibt li Alla jitlob minnek ukoll missjoni speċjali x’taqdi fiċ-ċokon tiegħek?

Talbiet ta’ intercessjoni

  1. Marija semgħet is-sejħa t’Alla ċara permezz tal-anġlu Gabriel, waqt li kienet fis-skiet ta’ kamritha. Kultant nibżgħu mis-skiet, il-vojt, u d-dlam ta’ ġo fina, imma hu propju hawnhekk li jaħdem l-Ispirtu tiegħek. Għinna Mulej, biex bħal Marija, nidħlu fis-skiet ta’ qalbna ħalli niltaqgħu u nibqgħu miegħek bla ma nħallu d-distrazzjonijiet ta’ madwarna jtelfuna. Nitolbu.

  2. Mulej Ġesu kun int iċ-ċentru ta’ ħajjitna. Kattrilna l-fidi tagħna sabiex inkunu nistgħu nintelqu f’idejk f’kull ħaġa li titlob minna. Nitolbu.

  3. Missier Qaddis tina l-grazzja li bl-umilta’ bħal Marija nkunu t-tempju ħaj tiegħek biex inwassluk għand l-oħrajn. Nitolbu.

  4. Missier Qaddis, il-preżenza tiegħek f’ħajjitna ġġib magħha l-veru paċi f’qalbna. Ressaq lejk il-qlub ta’ dawk li huma mbegħdin minnek biex huma wkoll iduqu l-esperjenza tal-imħabba tiegħek. Nitolbu.

Talba tal-Għeluq

Missier Qaddis, f’dan iż-żmien tal-Avvent għinna fil-mixja tagħna biex ngħaddu mid-dlam għad-dawl, mill-jien biss għal aħna lkoll. Meta niltaqaw ma xi ħadd, għinna nemmnu li permezz ta’ din il-persuna inti trid tgħidilna xi ħaġa. Fix-xogħol tagħna agħtina fidi f’imħabbtek. Meta tasal it-tbatija għinna nemmnu li inti tħobbna, li inti qiegħed tassew qrib, l-Immanu-el, Alla magħna. Agħtina nitolbuk Missier Qaddis qalb miftuħa li inti tista tgħammar u ssaltan fiha. 

Bi Kristu Sidna,

Ammen.