Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

Ikona miktuba minn David Schembri.

Talba ta' Introduzzjoni

Mulej Ġesu’,

Inti għedtilna li kull fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f’ismek, Inti tkun f’nofshom. Illum, il-bogħod min xulxin, ninsabu miġbura fi Spirtu wieħed. Nitolbuk tilqa’ għandek dan il-jum qaddis, u tqajjem fina l-Ispirtu Qaddis tiegħek, biex il-Kelma tiegħek tkunilna ta’ musbieħ għal riġlejna u dawl fil-mogħdija.

Ammen.

Salm 27

Isma' dan is-Salm kantat billi tagħfas play.

Int id-dawl, int il-ħelsien
Minn min nibża’ ’kk miegħek jien
Jekk il-kenn tkun għalija Int, Mulej
Ħaġa waħda tlabtek jien
Li għal dejjem, għal kull żmien
Ngħammar f’darek ħajti kollha, O Mulej

Fl-għarix jaħbini meta ruħi nsib fil-għawġ
F’daru jistorni minn kull hemm
Rasi tintrefa’ fuq l-għedewwa tal-idwar
Niġi fit-Tempju noffri b’ferħ.

Int id-dawl, int il-ħelsien …

La taħbix wiċċek minni, fik l-għajnuna nsib
La tħallinix, la titlaqnix
Iħenn għalija u jweġibni l-Mulej
Lilu nfittex, lilu rrid.

Int id-dawl, int il-ħelsien …

Jilqagħni għandu meta f’dari ma nsibx kenn
Urini triqtek, O Mulej
Nara t-tjieba tal-Mulej f’art il-ħajjin
Sħiħa hi qalbi fil-Mulej.

Int id-dawl, int il-ħelsien …

 

L-Evanġelju

 

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, kif kien għaddej, Ġesù lemaħ raġel agħma minn twelidu, u d-dixxipli tiegħu staqsewh: “Rabbi, dan twieled agħma għax dineb hu stess, jew għax dinbu l-ġenituri tiegħu?”. Ġesù wieġeb: “Mhux għax dineb hu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-għemil ta’ Alla jidher fih. akemm għadu binhar, jeħtiġilna nagħmlu x-xogħol ta’ dak li bagħatni, għax jasal il-lejl meta ħadd ma jkun jista’ jaħdem. Sakemm għadni fid-dinja, jiena hu d-dawl tad-dinja”.

Kif qal dan, beżaq fl-art, għamel minnu qisu tajn, u dilek bih għajnejn ir-raġel agħma u qallu: “Mur inħasel fil-menqgħa ta’ Silwam”. Din tfisser “il-Mibgħut”. Mela dak mar, inħasel u ġie jara. Il-ġirien u dawk li s-soltu kienu jarawh, għax hu kien tallab, qalu: “Dan mhuwiex dak li kien joqgħod bilqiegħda jittallab?”. Xi wħud qalu: “Iva, hu”. Oħrajn qalu: “Le, imma jixbhu”. Iżda hu qalilhom: “Jiena hu”. Qalulu: “Mela kif infetħulek għajnejk?”. Weġibhom: “Wieħed raġel, jgħidulu Ġesù, għamel ftit tajn, dilikli għajnejja bih, u qalli: “Mur fis-Silwam u nħasel hemm”. Mort, inħsilt, u ġejt nara”. Qalulu: “Fejn huwa dan ir-raġel?” Qalilhom: “Ma nafx”. Lil dan il-bniedem li fl-imgħoddi kien agħma ħaduh għand il-Fariżej. Issa dakinhar li Ġesù għamel it-tajn u fetaħ għajnejn l-agħma nzerta kien is-Sibt. Il-Fariżej ukoll staqsew mill-ġdid lill-agħma kif sar jara. U hu qalilhom: “Qegħedli ftit tajn fuq għajnejja, mort ninħasel, u issa qiegħed nara”.

Xi wħud mill-Fariżej qalu: “Dan il-bniedem mhuwiex ġej mingħand Alla, għax ma jħarisx is-Sibt”. Iżda oħrajn qalu: “Kif jista’ wieħed midneb jagħmel sinjali bħal dawn?” U ma qablux bejniethom.

U reġgħu qalu lill-agħma: “Int x’jidhirlek minnu, issa li fetaħlek għajnejk?” Qalilhom: “Dak profeta”. Il-Lhud ma ridux jemmnu li hu kien agħma u ħa d-dawl qabel ma bagħtu għall-ġenituri ta’ dak li sar jara, u staqsewhom: “Dan, li intom qegħdin tgħidu li twieled agħma, dan binkom? Mela issa kif ġie jara?”. Il-ġenituri tiegħu wieġbu u qalulhom: “Nafu li dan hu t-tifel tagħna u li twieled agħma; imma kif issa ġie jara, dan ma nafuhx, u anqas ma nafu min fetaħlu għajnejh. Staqsu lilu: żmien għandu, ħa jitkellem hu għalih innifsu”. Il-ġenituri tiegħu wieġbu hekk għaliex beżgħu mil-Lhud, għax il-Lhud kienu ġa ftiehmu bejniethom li jekk xi ħadd jistqarr li Ġesù hu l-Messija, isib ruħu barra mis-sinagoga. Kien għalhekk li l-ġenituri wieġbu: “Żmien għandu, staqsu lilu”.

Għal darb’oħra reġgħu bagħtu għal dak li kien agħma u qalulu: “Agħti glorja lil Alla! Aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb”. Dak weġibhom: “Jekk hux midneb ma nafx. Ħaġa waħda naf: li jien kont agħma u issa qiegħed nara”. Qalulu: “Imma hu x’għamillek? Kif fetaħhomlok għajnejk?”. U hu weġibhom: “Ġa għedtilkom u ma smajtux! Xi tridu tisimgħu iżjed? Jaqaw tridu intom ukoll issiru dixxipli tiegħu?”. U qabdu jgħajruh u qalulu: “Dak int dixxiplu tiegħu! Aħna ta’ Mosè dixxipli! Aħna nafu li lil Mosè kellmu Alla, imma dan ma nafux minn fejn hu!”. Weġibhom ir-raġel u qalilhom: “Sewwa! Hawn qiegħed l-għaġeb, li intom ma tafux minn fejn inqala’, u madankollu lili fetaħli għajnejja! Aħna nafu li Alla mhux se jisma’ lill-midinbin; iżda mbagħad jekk wieħed ikun iqim lil Alla u jagħmel ir-rieda tiegħu, lil dan jisimgħu. Qatt fid-dinja ma nstema’ li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed agħma mit-twelid. Li kieku dan ma kienx ġej mingħand Alla, xejn ma kien ikollu ħila jagħmel”. Imbagħad qabżu u qalulu: “Int se tgħallem lilna, int li twelidt dnubiet waħdek”. U keċċewh ’il barra.

Ġesù sama’ li keċċewh ’il barra; sabu u qallu: “Temmen inti f’Bin il-bniedem?” Dak wieġeb u qallu: “Min hu, Mulej, biex nemmen fih?”. Qallu Ġesù: “Mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qiegħed ikellmek”. Qallu: “Nemmen, Mulej!”. U nxteħet għarkubbtejh quddiemu. Imbagħad Ġesù qal: “Jien ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaqq, biex min ma jarax isir jara, u min jara jagħma”. Xi wħud mill-Fariżej li kienu hemm madwaru semgħuh jgħid dan u staqsewh: “Aħna wkoll għomja?”. Weġibhom Ġesù: “Li kieku kontu għomja, ma kontux tkunu ħatja ta’ dnub. Imma issa qegħdin tgħidu: “Aħna naraw,” mela d-dnub tagħkom għadu fuqkom”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

Mistoqsijiet ta' Riflessjoni

Ieqaf ftit ma dan it-test...

1. Fil-bidu tal-Evanġelju, l-għama kien sempliċiment dak li kien joqgħod bilqiegħda jittallab. Sa l-aħħar tal-Evanġelju jiġi mkeċċi `l barra mis-sinagoga għax iddefenda lil Ġesù. X’bidel lil dan ir-raġel f’dixxiplu?

2. Matul l-istorja tal-fejqan tar-raġel għama, l-Evanġelista jirreġistra diversi titli, aġġettivi u ismijiet mogħtija lil Ġesù. Liema minn dawn it-titli għandi f’moħħi jew f’qalbi u għaliex? Minn fejn toħroġ din l-immaġni ta’ Ġesù?

3. Din is-silta tal-Evanġelju tagħtina idea tal-għama interjuri ta’ ħafna nies, u tagħna stess. Kif nista’ nippurifika għajnejja, moħħi u qalbi, biex nara l-veru Ġesù tal-Vanġelu?

4. Kieku Kristu hu fiżikament preżenti fid-dinja llum, f’liema postijiet bla dawl issibu? F’liema minn dawn il-postijiet mudlama tista’ ssib il-komunità taħdem biex iġġib id-dawl? Int illum hemm xi mod kif tista’ tagħmel dan fuq skala żgħira?

Riflessjoni minn Fr Martin fuq il-Vanġelu tal-Ħadd

Talbiet ta' Interċessjoni

  1. Mulej Ġesù nitolbuk timlina Int bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, u tagħtina l-kuraġġ li niftħu għajnejna u nindunaw f’liema sitwazzjonijiet qed nagħżlu li nkunu għomja. Tina int il-qawwa li nidentifika dawn is-sitwazzjonijiet f’ħajjitna, u bl-għajnuna tiegħek naraw ċar għemilna. Nitolbu.
  2. Mulej, kemm aħna għomja! Kemm-il darba nagħżlu li nagħmlu bħan-nies li raw lill-għami jfiq u xorta ma emmnux li kont Iint li fejjaqtu. Kemm-il darba nirrifjutaw li naraw li tkun int li qed taħdem f’ħajjitna u nimminimizzaw kollox għal kumbinazzjonijiet! Mulej iftħilna għajnejna biex naraw l-għeġubijiet tiegħek li tippermetti fil-ħajja tagħna ta’ kuljum. Nitolbu.
  3. Mulej Ġesù, qed ngħixu fi żmien partikolari tas-sena, dak tar-Randan. Dis-sena qed ngħixu s-sawm mill-Ewkaristija, sawm mill-kant sabiħ tal-liturġija, sawm mit-talb komunitarju u mill-ħajja normali li aħna mdorrijin ngħixu. Nitolbuk Mulej biex timlina int bl-għerf tiegħek, u nagħrfu li int tinsab f’din is-sitwazzjoni wkoll. Int tinsab f’darna u f’kull persuna li issa iktar minn qatt qabel irridu naqsmu ħajjitna magħha. Nitolbu.
  4. Mulej, ħafna minna qed jinħakmu minn biża’ kbira, biża’ li ma jafux x’se jiġri jew kif ir-realtà li qegħdin ngħixu ser tolqot lill-familja tagħna. Il-biża’ jdaħħalna ġo dinja tant żgħira; dinja li jekk ma noqogħdux attenti tifgana hi. Nitolbuk biex timlina bl-Ispirtu tiegħek u bl-abiltà li nafdaw Fik. Agħmel li naraw dejjem l-istampa l-kbira u nfittxu riżorsi biex jimlewna bil-fidi li tant għandna bżonn. Nitolbu.
  5. Mulej Ġesù, noffru dan il-mument ta’ talb għall-ħaddiema kollha fil-qasam tas-saħħa, li bil-kuraġġ kollu qed jagħtu saħħithom u ħajjithom biex jgħinu lill-morda. Agħtihom nitolbuk l-għerf, id-don tal-imħabba u s-saħħa biex ikomplu jaħdmu għall-fejqan tal-pazjenti. Nitolbu.
  6. Ningħaqdu wkoll mal-Papa Franġisku u nitolbu lill-Mulej iwaqqaf din l-epidemija bid-driegħ tiegħu. Nitolbu għall-anzjani u għal dawk li huma l-aktar vulnerabbli biex il-Mulej jipproteġihom u jsibu l-faraġ u t-tama fil-ġesti ta’ dawk ta’ madwarhom u fl-imħabba infinita tiegħek. Nitolbu.

 

Talba tal-Għeluq

O Alla, inti ddawwal lil kull bniedem li jiġi fid-dinja;
dawwal il-qlub tagħna bid-dija tal-grazzja tiegħek
biex dejjem inħobbuk tassew u nżommu
bla heda ħsibijietna f’dak biss li jixraq u jogħġob lilek.

Bi Kristu Sidna.

Ammen.