Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Talba ta' Introduzzjoni

Missier Qaddis,

Nitolbuk tiftaħ il-qalb tagħna sabiex il-Kelma tiegħek issib għamara tajba ġewwa fina. Ibgħat fuqna id-difensur tiegħek sabiex nagħrfu aktar min qabel il-verita’ sħiħa li tinsab biss fik.

Bi Kristu Sidna,

Ammen.

Salm 96

Isma' dan is-Salm kantat billi tagħfas play.

Għannu ’l-Mulej
Ġnus kollha ta’ l-art.
Bierku u sebbħu Ismu.

Għannu lill-Mulej għanja ġdida.
Għannilu art kollha.
Għannu lill-Mulej,
Bierku lil Ismu.

Għannu lill-Mulej

Ħabbru minn jum għal jum
Is-salvazzjoni tiegħu.
Xandru fost il-ġnus il-glorja tiegħu,
Fost il-popli l-għeġubijiet tiegħu.

Għannu lill-Mulej

Jifirħu s-smewwiet u l-art,
Il-baħar b’kull ma fih.
Ir-raba’ jgħajjat bil-ferħ
Quddiem Sidna l-Mulej għax ġej.

Għannu lill-Mulej                

Hu ġej jagħmel ħaqq mill-art,
Mid-dinja bil-ġustizzja.
Il-popli bis-sewwa tiegħu
Tifraħ u tithenna l-art.

Għannu lill-Mulej

L-Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann (Ġw 14, 15-21)

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor biex jibqa’ magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-verità, li d-dinja ma tistax tirċevih, għax hija la tarah u lanqas tagħrfu. Iżda intom tagħrfuh, għaliex jgħammar magħkom, u huwa fikom. Ma nħallikomx iltiema. Nerġa’ niġi għandkom. Ftit ieħor, u d-dinja ma taranix aktar. Iżda intom għad tarawni, għax jiena ngħix, u intom ukoll għad tgħixu. F’dak il-jum intom tagħrfu li jiena f’Missieri, u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dak hu li jħobbni; u min iħobb lili, iħobbu wkoll il-Missier, u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

Mistoqsijiet ta' Riflessjoni

Ieqaf ftit ma dan it-test...
  1. Ġesu jtenni li biex inħobbuħ tassew irridu nimxu mal-kmandamenti tiegħu, li tagħhom lilna għaliex iħobbna. Kemm inżomm il-kmandamenti ta’ Ġesu bħala l-ġwida ta’ ħajti?
  2. Ġesu jaf li mhux dejjem tkun faċli li nimxu warajh, għalhekk bagħtilna difensur jew għajnuna barranija. Kemm nitolbu lill-Ispirtu s-Santu sabiex Ġesu jsir parti minn ħajti u b’hekk nifhem li f’Ġesu hemm li-verita’ dejjiema?
  3. Permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu li jgħammar fina, Ġesu jwiegħed li aħna nsiru ħaġa waħda miegħu, kif ukoll mal-Missier. Kemm nagħtih spazju u nħalli lil Alla jgħammar fija?
  4. Lil Ġesu aħna ma narawħx bħalma rawħ l-appostli. Madanakollu, Ġesu jwiegħed li jekk nimxu mal-kmandamenti tiegħu, hu jgħammar fina permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu. Kemm nuri bl-għemil u bl-eżempju tiegħi, li Ġesu jgħix fija u għandu post speċjali f’qalbi?

Riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-Ħadd

Talbiet ta' Interċessjoni

  1. Nitolbu għall-Papa, s-saċerdoti u r-reliġjużi kollha biex bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu, jkunu mudell u gwida għalina ta’ kif għandna nħobbu lill-Mulej u lil xulxin u hekk inkunu nies li jaħsbu fl-oħrajn u nkunu hemm għalihom. Nitolbu.
  2. Mulej Int b’imħabba kbira tajtna Difensur biex jibqa’ dejjem magħn. Għinna biex f’dan iż-żmien diffiċli li għaddejjin minnu, ngħixu bla biża’ dak li nemmnu, u nkunu strumenti ta’ għaqda bi kliemna u b’għemilna. Nitolbu.
  3. Nitolbu għall-ġenituri kollha biex l-Ispirtu s-Santu jkun ispirazzjoni għalihom u jimlihom bl-għerf qaddis tiegħu,fit-trobbija ta’ uliedhom u fl-għaqda tagħhom flimkien bħala familja nisranija. Nitolbu.
  4. Ieqaf Mulej mal-morda kollha u ma’ kull min qed ibati. Kun Inti t-tama u l-faraġ tagħhom. Tħallihomx jaqtgħu qalbhom mill-imħabba nfinita u bla qies, li Int għandek għal kull wieħed u waħda minna. Nitolbu.
  5. Nitolbu biex f’kull sitwazzjoni li nkunu fiha, ma ninsew qatt li għandna l-Ispirt s-Santu jiddefendina u jħarisna. Bl-umilta’ kollha nitolbuk biex tiġi u tibqa’ dejjem fil-qalb tagħna u tagħtina l-grazzja li ma ndumux ma niltaqgħu fil-knejjes tagħna biex nisimgħu l-Kelma tiegħek u nirċievuk fl-Ewkaristija. Nitolbu.

Talba tal-Għeluq

Missier qaddis,

Inti wegħdtna li ma tħallina qatt iltiema – qawwi fina id-doni tal-Ispirtu s-Santu sabiex nżommu dejjem sħiħa f’qalbna it-tama tagħna fik u fil-Kelma ta’ Ibnek Ġesu. B’hekk ix-xhieda tagħna tkun sħiħa u tagħti glorja lilek.

Bi Kristu Sidna,

Ammen.