It-Tielet Ħadd tal-Avvent

Talba ta' Introduzzjoni

Missier Qaddis, intuk kull ġieħ u glorja f’dan il-jum mbierek tal-Ħadd tal-Ferħ fejn tpoġġilna l-istedina biex nifirħu għax is-salvazzjoni permezz ta’ Ibnek Ġesù hi fil-qrib. Imliena nitolbuk bl-Ispirtu Qaddis tiegħek ħa jiftaħ l-widnejn tal-qlub tagħna, biex nisimgħu l-leħen li qed jgħajjat fid-deżert ta’ ħajjitna, u nwieġbu bis-sħiħ għas-sejħa biex inwittu t-triq għal miġja t’Ibnek.

Bi Kristu Sidna, Amen.

Issebbaħ ruħi ’l-Mulej

Isma' dan il-Kantiku kantat billi tagħfas play.

Issebbaħ ruħi ’l-Mulej,
Jithenna fih l-Ispirtu tiegħi.
Għax ħares lejn
Iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu,
U ħwejjeġ kbar għamel miegħi.

Minn issa għal kull żmien
Imbierka jsejħuli,
Għax Alla hu qaddis, setgħani ismu.

Minn nisel għal kull nisel
Hu juri l-ħniena tiegħu.
Imħabbtu hi għal dawk
Li jibżgħu minnu.

Issebbaħ ruħi ’l-Mulej …

Xerred ’l-imkabbrin,
Hu wera l-qawwa tiegħu,
U għolla liċ-ċkejknin fit-tama tiegħu.

Xebbgħa ’l-imġewħin,
Bil-ġuħ lill-għonja telaq,
Lill-Iżrael ħa ħsieb fil-ħniena tiegħu.

Issebbaħ ruħi ‘l-Mulej …

L-Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann (Ġw 1, 6-8.19-28)

Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xhud, biex jixhed għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixhed għad-dawl.

Ix-xhieda ta’ Ġwanni kienet din, meta l-Lhud ta’ Ġerusalemm bagħtu għandu xi qassisin u Leviti biex jistaqsuh: “Int min int?”. Hu stqarr bla ma ċaħad: “Jien m’iniex il-Messija”. Huma reġgħu staqsewh: “Mela min int? Elija?” “M’iniex”, qalilhom. “Int il-Profeta?” “Le”, weġibhom. Imbagħad qalulu: “Mela min int? Biex nagħtu tweġiba lil dawk li bagħtuna. Min tg ħid li int?” U hu wieġeb kif qal il-profeta Isaija: “Jiena l-leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: Wittu t-triq tal-Mulej”.

Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej. Huma staqsewh: “Mela kif qiegħed tgħammed la m’intix il-Messija, u la Elija u lanqas il-Profeta?” “Jiena ngħammed bl-ilma”, weġibhom Ġwanni, “imma f’nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx, u li ġej warajja; jien anqas ma jistħoqqli nħoll il-qafla tal-qorq tiegħu”.

Dan ġara f’Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordan, fejn Ġwanni kien jgħammed.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

 

Mistoqsijiet ta' Riflessjoni

Ieqaf ftit ma dan it-test...
  1. Dan il-Ħadd hu msejjaħ il-Ħadd tal-ferħ. X’kienet l-aktar ħaġa riċenti li ġabitli ferħ f’ħajti? Jista’ jkun li minħabba l-pandemija qiesu nsejna dan x’inhu, għalhekk tajjeb naħseb ftit, il-ferħ f’ħajti fuqhiex jiddependi? Fuq dak li hu barra minni? Jew fuq dak li hemm ġewwa fija?

  2. Il-profeta Iżaija fl-ewwel qari jgħid li “jifraħ fuq li jifraħ bil-Mulej”. Qatt esperjenzajt dan it-tip ta’ ferħ? Fuq kollox, xi tfisser għalija li s-salvazzjoni hi fil-qrib? Nista’ nuża l-immaġini fejn nara lil qalbi bħala ġnien li fiha jnibbet il-miżrugħ fih” jew bħalissa hemm wisq għollieq u ġebel?

  3. San Pawl, fit-tieni qari, jinkuraġġina biex nifirħu dejjem u nitolbu bla heda. Fiċ-ċirkustanzi li ninsab fihom, qatt tajt ħsieb kif dan nista’ nwettqu? Ukoll, hu jwiddibna biex ngħaddu kollox mill-għarbiel. Jien kif ngħix? Aljenat? Jew nagħrbel ftit l-attitudnijiet tiegħi? Kif naġixxi meta nkun ix-xogħol, jew ma’ tad-dar? Nemmen li vera Alla tas-sliem jista jqaddisni f’kollox?

  4. Fil-Vanġelu tallum meħud minn San Ġwann, il-Knisja terġa tippreżentalna lill-persuna ta’ Ġwanni l-Għammied, li kien mibgħut biex jagħti xhieda għad-dawl iżda hu ma kienx id-dawl. Kien jaf min hu iżda wkoll x’mhuwiex. Jien ukoll ġejt mogħti/ja sejħa partikulari u Alla tani kemm doni kif ukoll limiti biex inwettaq din is-sejħa f’ħajti. Jien familjari mal-limiti tiegħi? Jew neħli ħafna enerġija f’affarijiet lil hinn minn dak li Alla jixtieq minni? Kemm jien komdu jew komda f’dak li jien?

Talbiet ta’ intercessjoni

  1. Nitolbuk Mulej, għall-Knisja, speċjalment dik f’Malta, biex tagħraf dejjem aktar s-sejħa tagħha li taqsam il-ferħ tal-Evanġelju f’dinja li bħalissa għandha bżonn kbir tisma l-Aħbar ta’ ferħ li hu Kristu nnifsu. Nitolbu.
  2. Nitolbuk Mulej, għalina lkoll, biex fil-qlub tagħna dejjem titfa’ l-grazzja tiegħek u nħalluk tkompli tif-furmana dejjem aktar f’Ibnek Ġesu. Agħmel, li fih, bih u għalih, aħna wkoll inwasslu il-bxara t-tajba lill-fqajrin, indewwu l-qalb miksura, u nħabbru l-ħelsien lil dawk imjassra. Nitolbu.
  3. Missier Qaddis, f’dan iż-żmien partikulari ta’ stennija, tina l-għarfien ta’ kif nifirħu dejjem u nitolbu bla waqfien. Nitolbu għal dawk kollha li dan il-ferħ għadhom qatt ma daquh, kif ukoll lil dawk imġarrba speċjalment minħabba l-mard. Ieqaf magħhom fil-hemm tagħhom u agħti nitolbuk is-saħħa lil dawk li qed iduru bihom. Nitolbu.
  4. Missier Ħanin, Marija fil-Manjifikat, u Ġwanni l-Għammied fil-Vanġelu tallum, kienu konxji ta’ min huma quddiemek. Nitolbuk ittina l-grazzja li ma ngħixux aljenati, iżda nħalluk turina l-verità ta’ min aħna quddiemek u nafdawk li ukoll permezz tal-limiti tagħna, Inti tkompli twettaq ir-rieda tiegħeK hawn fl-art. Nitolbu.

Talba tal-Għeluq

Nirringrazzjawk Missier għal dak kollu li tagħmel magħna. Grazzi li tkompli tindukrana permezz tal-Kelma tiegħek. Nitolbuk tgħinna biex, permezz tal-Ispirtu tiegħek, inkomplu nippreparaw lilna nfusna, billi nagħrfu dejjem aktar dak li Inti tagħmel magħna u nistennew b’tama qawwija is-salvazzjoni tieghek. Dan nitolbuh, bi Kristu Sidna, Amen.