It-Tlettax-il Ħadd
taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Talba ta' Introduzzjoni

Missier Qaddis,

ħares nitolbuk lejn il-qlalb tagħna li kontinwament tfittxek, u tħallihiex titħawwad u tintilef fit-taħbit tagħha. Għamel nitolbuk, li permezz tal-grazzja tal-Ispirtu tiegħek, tiltaqa’ ma’ Ibnek Ġesu’, u ssib fih it-triq li twassal għal għandek. Bi Kristu Sidna.

Ammen.

Salm 34

Isma' dan is-Salm kantat billi tagħfas play.

Kull ħin inbierek ismu,
Tifħiru dejjem fuq fommi,
Ruħi tiftaħar fil-Mulej.
L-umli jisma’ kelmtu,
Il-miġruħ jimtela bil-ferħ,
Ejjew bil-ferħ ħa ngħannu lill-Mulej.

Imbierek int Mulej
Għal dejjem ta’ dejjem.
Fittixtek, weġibtni
U ħlistni mit-tiġrib.

Imbierek int Mulej
Għal dejjem ta’ dejjem.
Ejjew flimkien
Ħa ngħannu lill-Feddej.

L-anġlu tiegħu jgħasses
Madwar dawk li jibżgħu minnu,
Biex jeħlishom mit-telfien.
Minkejja l’hawn il-ħażen
It-tajjeb ma jonqosx;                                                        
Ejjew flimkien ħa ngħannu lill-Mulej.

Imbierek inti Mulej …

L-Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 10, 37-42)

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-appostli tiegħu: “Min iħobb lil missieru jew lil ommu iżjed minni ma jistħoqqlux li jkun miegħi; min iħobb lil ibnu jew lil bintu iżjed minni ma jistħoqqlux li jkun tiegħi. U min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistħoqqlux li jkun miegħi.

Min isib lil ħajtu, jitlifha; u min jitlef lil ħajtu minħabba fija jsibha. Min jilqa’ lilkom jilqa’ lili, u min jilqa’ lili jkun jilqa’ lil dak li bagħatni. Min jilqa’ profeta għax hu profeta, ħlas ta’ profeta jieħu; u min jilqa’ bniedem ġust għax hu ġust, ħlas ta’ wieħed ġust jieħu. U kull min jagħti mqar tazza ilma frisk lil xi ħadd minn dawn l-iżgħar għax hu dixxiplu, tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

 

Mistoqsijiet ta' Riflessjoni

Ieqaf ftit ma dan it-test...
  1. Mattew 10:37: “Min iħobb”. Il-viżjoni tal-Vanġelu kemm wessgħet l-imħabba tiegħi lil hinn mir-relazzjonijiet familjari? Kemm jien lest/a li noħroġ miċ-ċirku tiegħi (comfort zone) biex inkun ħieles/ħielsa nimxi wara Ġesù? Kif nirreaġixxi meta tal-familja jew ħbieb jikkummentaw fuqi li aktar nagħti kas ta-barranin?
  2. Mattew 10:38: “Min jimxi warajja” X’reazzjoni jkolli kull darba li nisma’ li s-salib huwa parti minn din il-mixja wara  Ġesù? Bil-mod ta’ kif ngħix, x’xhieda qed nagħti? Kif tista’ komunità nisranija tkun xhieda ta’ Ġesù’?
  3. Mattew 10:39: “Min jitlef u min isib.” Tajjeb li f’dan iż-żmien ta’ pandemija, li issa donnu ġej fi tmiemu, naħseb ftit xi tlift u x’sibt f’dan il-perjodu. Aħseb ftit f’kemm sibt oopprtunitajiet ġodda biex jgħinuk timxi aktar wara Ġesù’?
  4. Mattew 10: 40-41: Min jilqa’. X’post għandhom l oħrajn fil ħajja tiegħi? Kemm qed niskomoda ruħi għall- foqra, il-morda, l-imwarrbin, eċċ? Il karità tiegħi hija r-reazzjoni tal-azzjoni ewkaristika fija?
  5. Mattew 10:42: Min jagħti. L-inqas att li għamilt  lil xi ħadd qatt ma hu minsi. Kemm għandi kliem ta’ gratitudni?

Talbiet ta' Interċessjoni

  1. Alla missier, nitolbuk għall-Ispirtu Tiegħek, biex inkunu Nsara ta’ veru, sabiex dak kollu madwarna u  f’ħajjitna, jieħu xejra evanġelika, u kull deċiżjoni li nieħdu tkun fid-dawl tal-Kelma Tiegħek. Nitolbu.
  2. Nitolbuk Mulej għad-don li nagħrfu nagħmlu għażliet tajbin u kuraġġużi, għalkemm  jistgħu ma jkunux popolari, biex permezz ta’ ħajjitna nkunu  xhieda tiegħek, bil-mod kif naqdu u nservu lil oħrajn. Nitolbu.
  3. Fid-dinja mgħaġġla tagħna, mhux faċli nisvojtaw qalbna u moħħna minn dak kollu li aħna marbutin miegħu. Għinna Mulej, inkunu dixxipli li nesiġu li r-relazzjoni miegħek  tiġi l-ewwel f’ħajjitna. Nitolbu.
  4. Ir-rabta tagħna miegħek Mulej Ġesù,  għandha tkun il-prijorità tagħna,  ukoll f’sitwazzjonijiet ta riskju, fejn inħossu li qed nitilfu dak li għalina jkun jidher ta’ valur.   Nitolbu għall-presenza Tiegħek biex din ħajjitna tkun mimlija bik u tissarraf bl-ospitalità tagħna lejn l-oħrajn. Nitolbu.

 

 

 

Talba tal-Għeluq

Mulej Ġesu,

Għatina il-grazzja li nħobbu lilek aktar min kull ħaġa u persuna oħra, sabiex l-imħabba tagħna tkun tixbaħ lil-tiegħek. Għamel li bħalek nkunu lesti dejjem nitilfu ħajjitna għal-oħrajn, sabiex inkun nistgħu nissejħu dixxipli tiegħek.

Bi Kristu Sidna,

Ammen.