It-Tnax-il Ħadd
taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Talba ta' Introduzzjoni

Missier qaddis,

Inti ħlaqt lill-bniedem fi xbieha tiegħek, u tajtu il-grazzja li jidħol f’relazzjoni miegħek permezz tal-Ispirtu s-Santu. Keċċi minnu kull biża li mhix ġejja minnek, u agħtih il-grazzja li jniżżel għeruqu fl-imħabba tiegħek.

Bi Kristu Sidna

Ammen

Salm 63

Isma' dan is-Salm kantat billi tagħfas play.

Alla, Alla tiegħi jien infittex.
Ruħi hi bil-għatx, bil-għatx għalik.
Bħal art niexfa u maħruqa
Għalhekk ġejt nadurak,
Nitgħaxxaq bik.

Għax it-tjieba tiegħek ħajja.
Xofftejja jfaħħruk, jagħtuk tifħir.
Għalhekk inbierkek f’ħajti kollha.
Idejja ngħolli ‘l fuq u ntik tifħir.

Bħal b’ikel bnin jiena nimtela.
Jgħannilek fommi għanja bla mistrieħ.
Mimdud fuq friexi fik niftakar
U fuqek naħseb waħdi fis-sahriet.

Għax inti kont għajnuna għalija,
Għad-dell ta’ ġwenħajk jiena nistrieħ.
Miegħek tingħaqad ir-ruħ tiegħi,
Int tweżinni dejjem u f’kull ħin.

Dawk li jfittxuli ħajti
Huma jispiċċaw u jduqu l-qiegħ.
Imma s-sultan f’Alla dejjem jifraħ
Għax hu t-tama tiegħu dejjem fih.

Din l-art niexfa għad tinbidel,
Jirritorna l-ilma u ssir ġnien.
Faħħar ’l Alla dejjem O ruħ tiegħi
Għaliex it-tjieba tiegħu hi bla tmiem.

L-Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 10, 26-33)

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-Appostli tiegħu: “La tibżgħux mill-bnedmin. Għax xejn ma hu mgħotti li ma jinkixifx, u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam għiduh fid-dawl, u dak li ngħidilkom f’widnejkom xandruh minn fuq il-bjut. U tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ; imma aktar ibżgħu minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem flinfern.

Żewġ għasafar tal-bejt mhux b’ħabba jinbiegħu? U b’danakollu anqas wieħed minnhom ma jaqa’ fl-art mingħajr ir-rieda ta’ missierkom. Intom imbagħad sax-xagħar ta’ raskom kollu hu magħdud. Mela xejn la tibżgħu; intom aqwa minn ħafna għasafar tal-bejt. Kull min jistqarr quddiem il-bnedmin li hu miegħi, jien ukoll nistqarr li jiena miegħu quddiem Missieri li hu fis-smewwiet. Iżda min jiċħad lili quddiem il-bnedmin, jien ukoll niċħad lilu quddiem Missieri li hu fis-smewwiet”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

 

Mistoqsijiet ta' Riflessjoni

Ieqaf ftit ma dan it-test...
  1. F’din is-silta Ġesù kien qed iwissi lid-dixxipli li min jimxi warajh jista’ jiltaqa’ ma’ ħafna tfixkil. X’inhuma t-tfixkil, il-problemi jew il-qtigħ il-qalb li jien iltqajt jew niltaqa’ magħhom fil-mixja tiegħi wara Ġesù?
  2. Ġesù juża l-kelma biża’ erba’ darbiet f’din is-silta. Jiena kif inħares lejn din il-biża’ bħala xi haġa pożittiva, negattiva jew forsi t-tnejn?
  3. Fl-ewwel vers tal-Vanġelu Ġesù jgħidilna biex ma nibżgħux. It-tfixkil jista’ jnissel il-biża’, biża’ li tipproklama l-għemil tal-Mulej. Hemm xi beżgħat li jżommuni meta niġi biex naqsam ma’ ħaddieħor l-importanza ta’ Ġesù f’ħajti, bħal biża’ li jwaqqgħuni għaċ-ċajt, biża’ li jwarrbuni, li jgħidu li jien iffissat/a?
  4. Lkoll ngħidu fil-Missierna:  Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum, u ngħidu li nemmnuha. Ġesù qed jgħidilna li l-Missier jieħu ħsieb l-għasafar tal-ajru u jaf ukoll kemm għandna xagħar f’rasna. Imma fl-istess ħin, kemm jien lest/a li nistrieħ fuq il-provvidenza t’Alla? Kemm jien konvint/a li hu għandu il-kontroll ta’ ħajti, ta’ saħħti, tal-familja tiegħi, tal-problemi tiegħi? Narah bħala l-Missier tiegħi li jħobbni b’imħabba bla tarf?
  5. L-aħħar vers tal-Vanġelu jitkellem fuq il-biża’ tal-ġudizzju. B’din is-silta aħna nistgħu faċilment naqtgħu qalbna mill-ħniena Tiegħu.  Imma, aħna għandna niftakru kif ġab ruħu Ġesù ma’ Pietru wara li dan ċaħdu, u ma’ Sawl wara li dan ippersegwitah. Qatt ħsibt x’messaġġ irid jgħaddilna Ġesù b’dan Il-vers?

Talbiet ta' Interċessjoni

  1. Mulej, il-loġika tiegħek mhijiex il-loġika tagħna l-bnedmin, għallimna ma nibżgħux inkunu differenti f’dak kollu li nagħmlu u l-mod kif ngħixu biex b’hekk inkunu nistgħu inwassluk lill-oħrajn bil-kelma u bl-għemil. Nitolbu.
  2. Mulej Ġesu` saħħaħna bid-don tal-fidi ħalli bħall-profeta Ġeremija ma nibżgħux nintelqu kompletament fi ħdanek anke meta ma nkunux nistgħu nifhmu dak kollu li jkun qed jiġri fil-ħajja tagħna. Nitolbu.
  3. Alla missier, xi drabi nsibuha diffiċli biex nikkontrollaw il-ħażen ta’ ġo fina għax aħna bnedmin dgħajfa, agħtina qalb tixbah lil tiegħek ħalli nkunu kapaċi nagħżlu t-triq li twassalna għal għandek. Nitolbu.
  4. Mulej int għidtilna:  “Kull min jistqarr quddiem il-bnedmin li huwa miegħi, jien ukoll nistqarr li huwa miegħi quddiem missieri li hu fis-smewwiet.” Agħtina l-għatx għalik u imlina bl-entużjażmu ħalli mingħajr biża` naqsmu l-esperjenza tiegħek mal-oħrajn. Nitolbu.
  5. Mulej bierek lill-missirijiet kollha kif ukoll lil dawk li jixtiequ jsiru missirijiet u agħti l-mistrieħ ta’ dejjem lil dawk il-missirijiet li għaddew għal ħajja eterna. Nitolbu.

Talba tal-Għeluq

Missier Qaddis,

Fil-ħniena tiegħek Inti tajt lill-bniedem dak kollu li jeħtieġ fuq din l-art, u tajtu qalb li kapaċi tidħol f’relazzjoni miegħek permezz tal-Kelma tiegħek. Agħmel li l-imħabba tagħna lejk tkeċċi minna kull biża sabiex il-ħajja tiegħek fih tixhed il-kobor ta’ imħabbtek.

Bi Kristu Sidna,

Ammen.